DCSIMG

NewYork-Presbyterian Uluslararas? Hizmetler

Her y?l dünyan?n her yan?ndan binlerce hasta NewYork-Presbyterian Hastanesine gelmektedir.

Aralar?nda devlet ba?kanlar?, i?, sanat ve e?lence dünyas?n?n önde gelen isimleri olan bu ki?iler, sa?l?k hizmetleri için Amerika'n?n en iyi hastanelerinden biri olan NY Presbyterian'? seçmektedirler.

Daha fazla bilgi için (?ngilizce) a?a??daki ba?lant?lardan birine t?klay?n?z

Neden NewYork-Presbyterian'? seçmelisiniz?

 • NYP, US News & World Report Dergisinin Amerika'n?n En ?yi Hastaneleri listesinde New York'un 1. ve Birle?ik Devletler'in 6. hastanesi olarak yer almaktad?r.
 • Amerika'n?n En ?yi Doktorlar? Kurulu?u taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre NY Presbyterian'da Amerika'daki di?er hastanelerden daha fazla say?da uzman doktor bulunmaktad?r.
 • Akademik t?p merkezi iki Ivy League t?p fakültesiyle ba?lant?l?d?r: Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi ve Weill Cornell T?p Fakültesi

Klinik Hizmetler

NewYork-Presbyterian dünyan?n en büyük tedavi ve ara?t?rma kurumlar?ndan biridir. Doktorlar?m?z ve personelimiz fiilen t?bb?n tüm uzmanl?k alanlar?nda ve alt uzmanl?k dallar?nda hizmet vermektedirler. Günümüzdeki en ileri tedavi yöntemleri hastanemizde mevcuttur. Buna ek olarak, tüm doktorlar?m?z Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde ve/veya Weill Cornell T?p Fakültesi'nde ö?retim görevlisi kadrosundad?rlar.


NewYork-Presbyterian Hospital Kalp, Nörolojik Bilimler, Mide ve Ba??rsak Hastal?klar?, Obezite Cerrahisi, Kanser ve Çocuk Sa?l??? alanlar?nda en üst kalitede hizmet vermektedir.

 • Uluslararas? Hizmetler NewYork-Presbyterian/Columbia
 • 177 Fort Washington Avenue,
 • MHB-9. Kat
 • New York, NY 10032 A.B.D.
 • Telefon: +1 (212) 305-4900
 • Faks: +1 (212) 342-5393
 • Bize Ula??n
 • Uluslararas? Hizmetler NewYork-Presbyterian/Weill Cornell
 • 525 East 68th Street, GP1-503
 • New York, New York 10065 A.B.D.
 • Telefon: +1 (212) 746-4455
 • Faks: +1 (212) 746-4777
 • Bize Ula??n

Uluslararas? Hizmetler

Uluslararas? Hizmetler görevlileri uluslararas? hastalar?m?z? ve ailelerini bizimle kald?klar? süre boyunca rahat ettirmek için ki?iye özel ilgi göstermektedirler. Müdürlerimiz, Koordinatörlerimiz ve Finansal Dan??manlar?m?z pek çok dil konu?makta ve hastalara doktor randevular?n?n ayarlanmas?, i?lemler s?ras?nda e?lik edilmesi, ikinci bir t?bbi görü? al?nmas?, konaklama hakk?nda bilgi sa?lanmas? ve di?er t?bbi ve t?bbi olmayan pek çok hususta yard?mc? olurlar.


NewYork-Presbyterian Hastanesi'nden sa?l?k hizmeti alabilmek için ilk ad?m Uluslararas? Hizmetler Bölümü ile temasa geçmektir.

Hasta Odalar?, Refakatçiler için Konaklama ve Yeme ?çme

NewYork-Presbyterian'da hastalar ve aileleri için de?i?ik tipte konaklama seçenekleri mevcuttur. NewYork-Presbyterian'?n lüks odalar? ve süitlerinde düz ekranl? televizyonlar, DVD oynat?c?lar ve refakatçiler için kalacak yer bulunmaktad?r. Süitlerin bir k?sm?nda internet ba?lant?s?, uydu televizyonu ve East River veya Hudson River'?n panoramik manzaras?n? da vard?r. Bu tür lüks oda ve süitler müsait oldu?unda temin edilebilmektedir.